NAŠLI STE LEPŠIU CENU?

Napíšte nám na adresu:
cena@kupelnedeluxe.sk 
pokúsime sa spraviť lepšiu.

OZNÁMENIE

Ospravedlňujeme sa ale z dôvodu veľkého vyťaženia nie sme schopní vybaviť všetky telefónne hovory.

Opakujte volanie neskôr alebo nás kontaktujte emailom.

Ďakujeme za pochopenie.

Dostupnosť výrobkov!

Vážení zákazníci,
pre dostupnosť vašeho výrobku si rozkliknite ROLETOVÉ MENU žiadaného rozmeru na podstránke. 
Dostuposť overte poprípade telefonicky na čísle + 421 911 830 343.

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
(súčasť Obchodných Podmienok)

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

* Pokiaľ má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez vady
* Pokiaľ kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave
* Pokiaľ kupujúci nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi k vybaveniu predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Pokiaľ spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z chybného plnenia.
Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z chybného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch je možné reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, pokiaľ je niekoľko možností, má kupujúci.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka SR v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od Kúpnej Zmluvy

Vaše právo odstúpiť od zmluvy
Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky.Pokiaľ ste nás požiadali o doručenie tovaru neskôr ako je naša maximálna lehota dodania a to, do 14 dní, tak sa deň, kedy vám bol tovar doručený, počíta ako termín dodania a na odstúpenie od zmluvy máte 14 dní od tohto dátumu.Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a bezodkladne potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy uzavretá. Pokiaľ vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

Spôsob vrátenia tovaru
Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu nášho sídla.Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.
Tovar nám musí byť vrátený:
* nepoškodený
* neopotrebovaný
* neznečistený
* v pôvodnom obale
K vrátenému tovaru priložte:
* kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie tovaru
* písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí, v ktorom uvediete hlavne akým spôsobom požadujete peniaze vrátiť
* Vašu kontaktnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt.
Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy, pokiaľ boli dodržané zákonné podmienky.

Vrátenie platby za tovar
Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali. Peniaze vám vrátime bankovým prevodom na účet (preto nám zašlite bankové údaje vo formáte IBAN).

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Vrátený tovar bol poškodený
Kupujúci je zodpovedný za všetky straty alebo škody na prepravovanom tovare zasielanom k ​​nám.Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vracajúci sa tovar pokiaľ tento nebude prijatý späť do jeho skladu. Pokiaľ zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

Kedy NIE JE možné od zmluvy odstúpiť
V súlade s § 7 odstavec 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nie je možné odstúpiť mimo iného od nasledujúcich zmlúv ktorých predmetom:
* je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
* je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
* je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
* je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
* je predaj tovaru právnickej osobe alebo živnostníkovi 

Naše právo odstúpiť od zmluvy
Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
* neobdržali sme od vás kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo ste tovar neprevzali;
* tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
* plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.
V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu.

Obmedzenie práva na odstúpenie od zmluvy
Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
* Poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
* Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
* Predaj tovaru zhotoveného podľa zvláštnych alebo osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného špeciálne pre jedného spotrebiteľa;
* Tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
* Tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze;
* Predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil;
* Predaj novín, časopisov a periodickej tlače, lotérie a iné podobné hry.

Mohlo by vás zaujímať

Retro kúpeľne, ktoré vás oslnia

Ak vás fascinuje retro dizajn a peniaze potrebujete investovať na nákup samostatne stojacej vane či iných potrebných ...

Luxusné kúpeľne pre mladých

Konečne sa Vám podarilo prerobiť si svoje bývanie a potrebujete dokončiť kúpeľnu. Poradíme pár nápadov, ako na to.

Štýlové japonské kúpeľne

Japonci ekologický národ a pri tvorbe kúpeľní myslia na životné prostredie. Jedným z nich je využitie odtečenej vody z umývadla, ktorú zrecyklujú...

LED zrkadlá v kúpeľni

LED zrkadlo sa nijako nelíši od bežného zrkadla, ktoré ste umiestnili do svojej kúpeľne, okrem toho, že prvé je vybavené LED svetlami...