NAŠLI STE LEPŠIU CENU?

Napíšte nám na adresu:
cena@kupelnedeluxe.sk 
pokúsime sa spraviť lepšiu.

OZNÁMENIE

Ospravedlňujeme sa ale z dôvodu veľkého vyťaženia nie sme schopní vybaviť všetky telefónne hovory.

Opakujte volanie neskôr alebo nás kontaktujte emailom.

Ďakujeme za pochopenie.

Dostupnosť výrobkov!

Vážení zákazníci,
pre dostupnosť vašeho výrobku si rozkliknite ROLETOVÉ MENU žiadaného rozmeru na podstránke. 
Dostuposť overte poprípade telefonicky na čísle + 421 911 830 343.

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE FYZICKÉ OSOBY – SPOTREBITEĽOV

 1.     NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1.1.   Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s týmto Reklamačným poriadkom.  Zodpovedáme sa kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä zodpovedáme kupujúcemu za to, že v čase, keď tovar prevzal:
a)     Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedal
ib)    Ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal
c)     Alebo, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru
d)     A na základe reklamy predávajúcim vykonanej, sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza
e)     alebo, ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa
f)      Tovar zodpovedá akosti alebo vykonaniu dohodnutej vzorky alebo predlohy
g)     Ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.  
Zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dome. Neposkytujeme žiadnu záruku presahujúcu rozsah zákonnej záručnej doby, iba ak je to uvedené a dohodnuté predom.  1.2.   Nie je možné považovať za vadu rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s bodom 6. V naších Všeobecných obchodných podmienkach pre Fyzické Osoby – Spotrebiteľov

2.     PRÁVA KUPUJÚCEHO Z VADNÉHO PLNENIA

2.1.   U nového, nepoužitého tovaru je doba záruky 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je na webovom rozhraní a teda v našom eshope, dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená a uvádzaná iná než zákonom stanovená záručná lehota. 
2.2.   U použitého tovaru je záručná doba 12 mesiacov od prevzatia tovaru. 
2.3.   Pri uznanej reklamácií a vymenenom tovare za nový, dňom prevzatia tovaru začne plynúť záručná doba znova. Ak dôjde k výmene dielu, súčiastky, záručná doba začne plynúť znovu len pre tento diel, súčiastku. 
2.4.   Tento bod 2 tohto reklamačného poriadku sa upletňuje len pre Fyzické Osoby - Spotrebiteľov.

3.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA – vaše práva

3.1.   Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka SR v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov 
3.2.   V prípade, že sa vada vyskytne na tovare v priebehu záručnej doby a je ju možné odstrániť, máte právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. 
3.3.   V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť: 
a)     Bezplatné odstránenie vady tovaru
b)     Výmenu tovaru za nový tovar, pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, pokiaľ vám to nespôsobí závažné ťažkosti
c)     Výmenu chybnej časti/dielu za bezchybnú, pokiaľ nám tým nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady  
V prípade ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
a)     Primeranú zľavu z kúpnej ceny
b)     Odstúpiť od zmluvy 
Rovnaké právo vám náleží aj vtedy, pokiaľ sa na tovare vyskytne síce odstrániteľná vada, ale pre jej opätovné vyskytnutie po oprave (najmenej 2 krát) alebo pre súčasný väčší počet vád (najmenej tri) nemôžete daný tovar riadne využívať. 
3.4.   Ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo použitú vec, máte namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. 
3.5.   Ak sa jedná a neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu tovaru, máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. 
3.6.   Ak nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie máte právo odstúpiť od zmluvy. 
3.7.   Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie nového tovaru nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho obdržali. 
3.8.   Počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia tovaru môžeme reklamáciu vybaviť zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok posúdenia nemôžeme od vás požadovať úhradu nákladov na toto odborné posúdenie, ani iných nákladov s posúdením súvisiacich. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 
3.9.   V prípade, že reklamáciu tovaru uplatníte po 12 mesiacoch odo dňa zakúpenia tovaru a túto reklamáciu zamietneme, v doklade o vybavení reklámcie uvedieme osobu, ktorej môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Pokiaľ zašlete tovar na odborné posúdenie nami určenej osobe v doklade o vybavení reklamácie, nesieme náklady odborného posúdenia spolu s ostatnými účelne súvisiacimi a vynaloženými na posúdenie a to bez ohľadu na výsledok posúdenia. Tieto náklady vám uhradíme do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie. Počas výkonu odborného posúdenia neplynie záručná doba. Poiaľ odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžeme zamietnuť.

4.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA – kedy ich nie je možné uplatniť

4.1.   Práva z vadného plnenia nie je možné uplatniť ak: 
a)     Ste o vade pred prevzatím tovaru vedeli
b)     Ste vadu sami spôsobili
c)     Uplynula záručná doba 
4.2.   Ďalej sa záruky a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nevzťahujú: 
a)     Na tovar predávaný za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná
b)     Na opotrebovanie tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním
c)     U použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri vašom prevzatí
d)     Alebo ak to vyplýva z povahy tovaru  

 5.     POSTUP PRI REKLAMÁCIÍ

5.1.   Pred inštaláciou je potrebné skontrolovať tovar. Pokiaľ zistíte, že tovar má nejaké vady alebo je poškodený resp. chýbajú určité diely potrebné na inštaláciu v inštalácii nepokračujte resp. nezačínajte s inštaláciou. Čo najskôr nám pošlite email na info@kupelnedeluxe.skPOZOR! Reklamácie sa rieši iba cez email (nie telefonicky). Je potrebné podrobne rozpísať   problém ak nemu priložiť fotodokumentáciu resp. video. Náš tím technikov potom bude s vami problém riešiť.POZOR! za vadu sa nepovažuje nesprávna inštalácia. Pri prípadnej reklamácií tovaru  budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom pre Fyzické Osoby - Spotrebiteľov.Vždy je potrebné postupovať presne podľa inštalačného manuálu. Preto odporúčame aby bol tovar nainštalovaný profesionálom (odborníkom). Všetky uvedené rozmery sú maximálne aj s profilovými / koncovými lištami. Inštaláciu musia vykonávať minimálne dvaja ľudia. Pokiaľ je problém v inštalácii je potrebné kontaktovať profesionála (odborníka) resp. firmu, ktorá vám tovar nainštalovala. Keďže tovar nie je inštalovaný nami tak nenesieme zodpovednosť za zlú / nesprávnu inštaláciu.
Reklamáciu odporúčame uplatniť u nás ihneď od zistenia vady a bez zbytočného odkladu. 
5.2.   Reklamácie príjmame v našom sídle posielané iba kuriérom nie osobne. 
5.3.   Odporúčaný postup pri reklamácií: 
a)     Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie nás vopred informujte emailom alebo písomne
b)     Informujte nás o tom, aké právo z vadného plnenie ste si zvolili a teda či v súlade s týmto reklamačným poriadkom máte záujem:
-     O opravu veci
-     Výmenu tovaru
-     Výmenu niektorej z časti tovaru
-     Zľavu z kúpnej ceny
-     Odstúpenie od zmluvy
-      Prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom
c)     Reklamovaný tovar nám doručíte buď spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (tovar zasielajte k nám inak ako na dobierku – takto doručený tovar neprevezmeme)
d)     Tovar zabaľte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu
e)     Je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru alebo daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená resp. iný dokumnet preukazujúci kúpu tovaru a to spolu s popisom vady a návrhovaným spôsobom vyriešenia reklamácie 
Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok, no môže sa predĺžiť doba vybavenia reklamácie. 
5.4.   Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.
 5.5.   O doručenej reklamácií rozhodujeme ihneď, avšak v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná pre primerané a odborné posúdenie vady v závislosti na druhu výrobku či služby. V prípade, že ste spotrebiteľom, ohľadne vybavenia reklamácie vrátane odstránenia vady, vás budeme písomne ​​informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (len ak ste spotrebiteľom), pokiaľ sa vzájomne nedohodneme na dlhšej ako zákonnej lehote. 
5.6.   Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás ihneď kontaktovať. V takomto prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačný poriadkom alebo občianskym zákonníkom.
 5.7.   V rámci reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo na reklamáciu alebo z vadného plnenia uplatnili, čo je obshom a aký spôsob vybavenie reklamácie požadujete. Následne, po vybavení reklamácie, vám vydáme potvrdenie o dátume ako aj spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvednenie zamietnutia reklamácie.
 5.8.   V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré vám v súvislosti s uplatnením práva z vadného plnenia vznikli. Berte na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vadu vytknúť.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.5.2024.

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A ŽIVNOSTNÍKOV

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsoby s podmienky reklavácie vád tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo živnostníkom prostredníctvom online obchodu www.kupelnedeluxe.sk od našej spoločnosti: Miraa s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 159002/BA IČO: 54394287
DIČ: 2121667867
IČ DPH: SK2121667867 
Telefón: 0911 830343

 1.     NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1.1.        Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady, to znamená že tovar má pri prevzatí najmä vlastnosti: 
a)     Ktoré boli medzi nami dohodnuté
b)     Ktoré popisujeme
c)     Ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy
d)     Je v zodpovedajúcom monožstve, miere a hmotnosti
e)     Sa hodí k účelu, ktorý uvýdzame 
f)      Sa hodí k účelu ku ktoréme sa obvykle používa
g)     Nemá právne vady, t.j. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru 
Za vadu tovaru, bude tiež považovaná situácia, kedy predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar než aký bol ohodnutý.
Predávajúci neposkytuje na tovar záruku za akosť, v zmylse § 429 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníku v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“). 
1.2.        Nie je možné považovať za vadu rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach

2.          PRÁVA KUPUJÚCEHO Z VÁD TOVARU

2.1.        Práva kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 422 až § 428 Obchodného zákonniku.  
2.2.        Predávajúci zodpovedá výhradne za vady, ktoré ma tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
 2.3.        Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Ak kupujúci tovar neprezie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. 
2.4.        Kupujúci je pri zistení vady povinný podať o vade správu predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom čo vadu zistil, alebo vadu zistiť mohol, vždy však najneskôr do 2 rokov od dodania tovaru.    
2.5.        Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať: 
a)     odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar
b)     dodanie chýbajúceho tovaru
c)     odstránenie právnych vád
d)     odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné
e)     primeranú zľavu z kúpnej ceny
f)      odstúpiť od zmluvy. 
2.6.        Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny. 
2.7.        Pri oznámení vady, je kupujúci je povinný informovať predávajúceho o zvolenom spôsobe riešenie práva z vád tovaru; inak o riešení rozhodne predávajúci. Túto voľbu je následne možné meniť výhradne po dohode s predávajúcim. Ak kupujúci považuje vadu za podstatné porušenie zmluvy, je povinný to predávajúcemu doložiť. Kupujúci berie na vedomie, že kým neuplatní svoje právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, predávajúci je oprávnený dodať mu chýbajúci tovar alebo odstrániť právne vady (najmä dodať chýbajúce dokumenty). 
2.8.        Ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v takom istom stave ako ho prijal, nemôže žiadať výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy. To nepaltí v prípade, že: 
a)     Došlo k zmene stavu v dôsledky prehliadky za účelom zistenia vady tovaru
b)     Kupujúci použil tovar ešte pre objavením vad
c)     Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave svojím konaním alebo nekonaním
d)     Kupujúci tovar predal ešte pred objavením vady, chyby alebo pozmenil tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá mu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

3.          AKÉ PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA MÁ KUPUJÚCI

3.1.        Práva z vadného plnenia kupujúcemu nepatria, ak o vade pred prevzatím veci vedel alebo vadu sám spôsobil. 
3.2.        Nároky z vadného plnenia sa ďalej nevzťahujú na: 
a)     Opotrebenie tovaru jeho obvyklým užívaním
b)     Vady použité veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, keď ho kupujúci prevzal
c)     Tovar predávaný za nižšiu cenu – len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná cena nižšia
d)     Ak to vyplýva z povahy tovaru. 

4.          POSTUP PRI UPLATNENÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

4.1.        Kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Pre prijímanie reklamovaného tovaru je určená kontaktná adresa predávajúceho. 
4.2.        Záväzný postup pri uplatnení práva z vadného plnenia: 
a)     Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie môže kupujúci vopred informovať predávajúceho a to emailom alebo písomne
b)     Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo z chybného plnenia si zvolil, popísať a zdokumentovať vadu, alebo ako sa prejavuje
c)     Kupujúci doručí reklamovaný produkt predávajúcemu (inak ako na dobierku, takto doručený tovar predávajúci neprevezme)
d)     Kupujúci je pri zasielaní tovaru predávajúcemu tento zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniue)     Kupujúci k tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru alebo daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená resp. iný dokumnet preukazujúci kúpu tovaru 
4.3.       Uplatnenie práva z vady naberá platnosť okamihom, keď bol reklamovaný tovar doručený predávajúcemu. 

 Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.5.2024.

Mohlo by vás zaujímať

Retro kúpeľne, ktoré vás oslnia

Ak vás fascinuje retro dizajn a peniaze potrebujete investovať na nákup samostatne stojacej vane či iných potrebných ...

Luxusné kúpeľne pre mladých

Konečne sa Vám podarilo prerobiť si svoje bývanie a potrebujete dokončiť kúpeľnu. Poradíme pár nápadov, ako na to.

Štýlové japonské kúpeľne

Japonci ekologický národ a pri tvorbe kúpeľní myslia na životné prostredie. Jedným z nich je využitie odtečenej vody z umývadla, ktorú zrecyklujú...

LED zrkadlá v kúpeľni

LED zrkadlo sa nijako nelíši od bežného zrkadla, ktoré ste umiestnili do svojej kúpeľne, okrem toho, že prvé je vybavené LED svetlami...