Dostupnosť výrobkov!

Vážení zákazníci,
pre dostupnosť vašeho výrobku si rozkliknite ROLETOVÉ MENU žiadaného rozmeru na podstránke. 
Dostuposť overte poprípade telefonicky na čísle + 421 911 830 343.

Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Miraa s.r.o.
 IČO: 54394287 so sídlom: Svätovavrinecká 10, Bratislava, 83101, Slovenská Republika zapísané na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo: 159002/Bkontaktné údaje:
email: obchod@kupelnedeluxe.sk mobil: 0911 830 343
 www.kupelnedeluxe.sk
(ďalej len „predávajúci“)

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného www.kupelnedeluxe.sk (ďalej je „internetový obchod“).
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v  slovenskom jazyku.

 

Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v  katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ak je predávajúci platcom DPH) a všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. 
Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v  internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
Prípadné zľavy z  kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Obrázky produktov majú iba ilustračný charakter a môžu sa líšiť od skutočného produktu. Kvôli rozdielom v monitoroch sa farby výrobkov môžu tiež líšiť od farieb zobrazených na stránkach.  Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obrázky a technické parametre produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
K
Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

* prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchod
*
vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na Objednať. 
Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. 
Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy.
Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v  týchto obchodných podmienkach.
V  prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v  internetovom obchode, alebo v  priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. 
Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho

Zákaznícky účet

Kupujúci môže objednávať tovar bez registrácie.

Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  

Platobné podmienky a dodanie tovaru

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho:

 • SK23 0900 0000 0051 9347 2612, vedeného v Slovenskej Sporiteľni
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceh ako aj platobnou kartou priamo cez e-shop prostredníctvom platobnej brány 24pay.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná ihneď pri objednaní tovaru - záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.


V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

V  prípade platbou PayPal je kúpna cena splatná ihneď pri objendaní tovaru.


Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. 
Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad/faktúru.

Tovar je kupujúcemu dodaný:


 • na adresu určenú kupujúcim v  objednávke

Tovar bude vyexpedovaný do 5 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho a bude doručený do 14 dní od objednania tovaru


  Náklady na dodanie tovaru v  závislosti na spôsobe odoslania tovaru sú uvedené v  objednávke kupujúceho a v  potvrdení objednávky predávajúcim.
  V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. 
  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. 
  V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.  Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
  Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v  rozpore s  kúpnou zmluvou tak neurobil.

  Reklamácia


  Pred inštaláciou je potrebné skontrolovať tovar. Ak zistíte, že tovar má nejaké vady alebo je poškodený resp. chýbajú určité diely potrebné k inštalácií v inštalácií nepokračujte resp. nezačínajte s inštaláciou. Čo najskôr nám pošlite email na reklamacie@kupelnedeluxe.sk. Reklamácie sa riešie iba cez email (nie telefonicky). Je potrebné podrobne rozpísať problém a k nemu priložiť fotodokumentáciu resp. video. Náš tím technikov potom bude s vami problém riešiť.

  POZOR za vadu sa nepovažuje nesprávna inštalácia tovaru. 

  Vždy je potrebné postupovať presne podľa inštalačného manuálu. Preto odporúčame aby bol tovar nainštalovaný profesionálom. Všetky uvedené rozmery sú maximálne aj s profilovými/koncovými lištami. 

  Inštaláciu musia vykonávať minimálne dvaja ľudia. Ak je problém v inštalácií je potrebné kontaktovať profesionála resp. firmu, ktorá vám tovar nainštalovala. Nakoľko tovar nie je inštalovaný nami tak nenesieme zodpovednosť za zlú/nesprávnu inštaláciu.

  Práva z vadného plnenia

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. 
  Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

  * má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali
  * ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal
  * alebo, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru
  * a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza * alebo, ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa
  * tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy
  * ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.


  Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. 
  Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa  vyskytne u spotrebného tovaru v  dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia.

  Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru:

  * predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá
  * na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním
  * u  použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim
  * alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.


  V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

  * bezplatné odstránenie vady tovaru
  *
výmenu tovaru za nový tovar,

  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

  * primeranú zľavu z  kúpnej ceny
  *
odstúpiť od zmluvy.


  Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
  *
ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady
  * ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave
  * ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru

  Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. 
  Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. 
  Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. 
  Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

  Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia.
  Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z  práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v  odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v  odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 
  Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.
Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

  V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
Voľbu spôsobu reklamácie a  jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  Odstúpenie od zmluvy:

  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy (prosím kliknite na odkaz)


  Vrátenie tovaru:


  Zavolajte nám na 0911830343 alebo pošlite e-mail nášmu tímu na info@kupelnedeluxe.sk, aby ste nás informovali, že chcete vrátiť tovar - my vám povieme náš postup vrátenia tovaru.

  Prosím vezmite na vedomie: Každý náš zákazník má možnosť si pri dodaní tovar skontrolovať v prítomnosti nášho vodiča. Pokiaľ sa tak rozhodnete a tovar bude pri dodaní rozbalený, nie je možné tovar vrátiť, pokiaľ nemá vadu.

  Tovar zakúpený v internetovom obchode www.kupelnedeluxe.sk je možné vrátiť do 14 dní bez udania dôvodov. Na to, aby ste zakúpený tovar mohli vrátiť, je však potrebné splniť niektoré podmienky:


  Medzi ne patrí, že tovar je kupujúci povinný vrátiť:


  * Nerozbalený, čistý, v originálnom obale - bez poškodenia resp. otvorenie obalu
  * v prípade, že bol zabalený do špeciálneho obalu so všetkými dokladmi, ktoré spolu s ním boli odoslané – záručný list, manuál, atď. nepoškodené
  * Úplný s kompletnou dokumentáciou
  * V hodnote a stave, v akom tovar prevzal
  * S kompletným príslušenstvom, s ktorým bol tovar dodaný
  * V termíne stanovenom zákonom, resp. predĺženým obchodníkom

  Za vrátený a vyzdvihnutý tovar Predávajúci účtuje poplatok, ktorý bude odpočítaný z platby Kupujúceho nasledovne:

  1. Vaňové zásteny / LED Zrkadlá - 45 €
  2. Sprchové zásteny (rozmer 50-80cm) - 65 €
  3. Sprchové zásteny (rozmer 90-110cm) - 95 €
  4. Sprchové zásteny (rozmer 120-160cm) - 115 €
  5. Sprchové Dvere / Radiátory - 75 € 
  6. Sprchové Kúty - 95 €
  7. Sprchové Vaničky (do 90cm) - 45 €
  8. Sprchové Vaničky (nad 90cm do 110cm) - 65 €
  9. Sprchové Vaničky (nad 120cm) -  95 € 
  10. Vane - 180 €

  Kupujúci môže zabezpečiť vrátenie tovaru na vlastné náklady a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu nášho sídla. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať. Ak sa Kupujúci rozhodne tovar vrátiť týmto spôsobom odporúčame použiť kuriérsku spoločnosť, ktorá mu poskytne informácie o sledovaní zásielky. Tieto informácie potom musia byť poskytnuté Predávajúcemu emailom na info@kupelnedeluxe.sk.

  Každý vrátený tovar bude skontrolovaný pri príchode do nášho skladu.

  * Ak stav alebo balenie tovaru nebudú prijateľné
  * Ak niektoré časti chýbajú vrátená bude iba čiastočná náhrada. 

  Ak zistíme že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný/opotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

  Kupujúci je zodpovedný za všetky straty alebo škody na prepravonom tovare.
   
  Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vracajúci sa tovar pokiaľ tento nebude prijatý späť do jeho skladu. 
  Za poškodené alebo stratené položky nemusí byť vrátená náhrada.

  Obmedzenie práva na odstúpenie od zmluvy

  Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  * poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy 
  * predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
  * predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  * tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  * tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
  * predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  * predaj novín, časopisov a periodickej tlače,lotéria a iné podobné hry.


  Doručovanie

  Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v  týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v  jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

  Mimosúdne riešenie sporov

  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. 
  Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

  K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. 
  Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

  Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

  Záverečné ustanovenia

  Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.


  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v  znení neskorších predpisov.

  Všetky práva k  webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. 

  Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.


  Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. 

  Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.


  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v  elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.


  Vezmite na vedomie:

  Na všetky naše produkty sa vzťahuje 2 ročná záruka.

  Počas inštalácie postupujte podľa montážnych pokynov! Na škody spôsobené nesprávnou montážou, používaním alebo údržbou sa záruka nevzťahuje. Technické zmeny/úpravy alebo akékoľvek iné použitia produktu vedú tiež k zrušeniu záruky.

  Záruka sa nevzťahuje na sklo a sklenené časti tovaru. Nie je možné reklamovať akékoľvek mechanické poškodenie skla vzniknuté po odovzdaní tovaru.  
  Uistite sa, že ste na inštaláciu svojho tovaru použili kvalifikovaného remeselníka/montéra/inštalatéra (v niektorých prípadoch je potrebné montáž vykonávať 2 osobami), ktorý postupoval podľa pribaleného inštalačného manuálu, inak záruka na tovar zaniká.

  Nezarezervujte si inštalatérov vopred!


  Majte na pamäti, že pri udalostiach, ktoré sú mimo našu kontrolu, ako sú extrémne poveternostné podmienky, poškodený alebo stratený tovar počas prepravy, môže dôjsť k oneskoreniu dodávky. 

  Nezabúdajte na to, že ak čerpáte ročnú dovolenku z práce alebo zabezpečujete služby profesionálneho montéra, nebudeme preplácať faktúry za inštalatérov, váš čas ani žiadne iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku omeškania alebo stavu dodávky. 

  Preto dôrazne odporúčame objednať si inštalatéra po tom, čo ste dostali svoj tovar v dobrom stave.

  Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené po inštalácii produktu. 

  Zmeny a Chyby vyhradené.
  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2018.

  Mohlo by vás zaujímať

  Retro kúpeľne, ktoré vás oslnia

  Ak vás fascinuje retro dizajn a peniaze potrebujete investovať na nákup samostatne stojacej vane či iných potrebných ...

  Luxusné kúpeľne pre mladých

  Konečne sa Vám podarilo prerobiť si svoje bývanie a potrebujete dokončiť kúpeľnu. Poradíme pár nápadov, ako na to.

  Štýlové japonské kúpeľne

  Japonci ekologický národ a pri tvorbe kúpeľní myslia na životné prostredie. Jedným z nich je využitie odtečenej vody z umývadla, ktorú zrecyklujú...

  LED zrkadlá v kúpeľni

  LED zrkadlo sa nijako nelíši od bežného zrkadla, ktoré ste umiestnili do svojej kúpeľne, okrem toho, že prvé je vybavené LED svetlami...