NAŠLI STE LEPŠIU CENU?

Napíšte nám na adresu:
cena@kupelnedeluxe.sk 
pokúsime sa spraviť lepšiu.

OZNÁMENIE

Ospravedlňujeme sa ale z dôvodu veľkého vyťaženia nie sme schopní vybaviť všetky telefónne hovory.

Opakujte volanie neskôr alebo nás kontaktujte emailom.

Ďakujeme za pochopenie.

Dostupnosť výrobkov!

Vážení zákazníci,
pre dostupnosť vašeho výrobku si rozkliknite ROLETOVÉ MENU žiadaného rozmeru na podstránke. 
Dostuposť overte poprípade telefonicky na čísle + 421 911 830 343.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre právnické osoby / živnostníkov 

(viď nižšie pod VOP pre fyzické osoby / spotrebiteľov)

Obchodné podmienky pre fyzické osoby / spotrebiteľov

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky, ďalej len „obchodné podmienky; upravujú práva a povinností pre zmluvy uzatvorené prostredníctvom online obchodu Miraa s.r.o., umiestneného na webovom rozhraní www.kupelnedeluxe.sk medzi našou spoločnosťou ako predávajúcim Miraa s.r.o., IČO: 54394287, DIČ: 2121667867, IČ DPH: SK2121667867, so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 159002/BA a vami ako kupujúcim.

1)         ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kontaktné údaje predávajúceho:

a) Zhrnutie obsahu obchodných podmienok
My ako predávajúci sa zaväzujeme Kúpnou zmluvou vám dodať tovar uvedený v objednávke a vy ako kupujúci sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste zaslali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa bodu 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v bode 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v bode 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú uvedené v článku 6. Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom pre Fyzické Osoby – spotrebiteľov.

b) Typ Zmluvy
V tomto prípade sa jedná o tzv. spotrebiteľskú zmluvu, čiže vy ako kupujúci ste fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnené spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V opačnom prípade sa nejedná o spotrebiteľskú zmluvu a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa príslušných právnych predpisov a týchto obchodných podmienok, ale sa na vás vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky pre Právnické Osoby.

c) Uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy a súvisiace dokumenty Spotrebiteľská zmluva pozostáva z nasledujúcich dokumentov:-      
* Všeobecné Obchodné Podmienky - ktoré určujú naše práva a povinnosti voči vám ako kupujúcemu-      
* Reklamačný poriadok – ktorým sa budeme riadiť pri reklamácií tovaru     
* Zásady ochrany osobných údajov – ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov       
* Podmienky a pokyny pri uzatváraní zmluvy – ktoré sú uvedené na našom webovom rozhraní
* Vaša objednávka – a nami potvrdzujúcim emailom o jej prijatí
* Slovenský právny poriadok – ktorý sa riadi najmä nasledovnými právnymi predpismi:
- Zákon č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, ďalej len „občiansky zákonník“ 
- Zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov (ak sa jedná o spotrebiteľa)
- Zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ak sa jedná o spotrebiteľa)
* Zmluva uzavretá medzi nami v prípade, že obsahuje medzinárodný prvok – súhlasíte s tým, že náš vzťah sa bude riadiť Slovenským právom. Ak právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako Slovenský právny poriadok, je vám potom poskytovaná táto vyššia miera ochrany

d) Vyjadrenie súhlasu s obchodnými podmienkami 
A) Pred zaslaním objednávky je potrebné si prečítať a oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami. Pri odosielaní objednávky je potrebné potvrdiť: „Prečítal/a a oboznámil/a som sa s VOP a súhlasím s nimi“. Bez tohto potvrdenia nie je možné nám objednávku zaslať.
B) V prípade, že nás požiadate aby sme vám objednávku vystavili manuálne my, zašleme vám objednávku aj s týmito obchodnými podmienkami a nasledujúcim textom „Prečítal/a a oboznámil/a som sa s VOP a súhlasím s nimi“ a vy nám spätne emailom potvrdíte, že s uvedeným súhlasíte. Po obdržaní potvrdzujúceho emailu od vás bude platiť ako keby ste si objednávku spravili podľa bodu A. 

2)         KÚPNA ZMLUVA

a) Uzatváranie kúpnej zmluvy 
Na to aby zmluva bolo uzavretá je potrebné odoslať objednávku a súhlasiť s týmito obchodnými podmienkami. Upozorňujeme, že vždy sa snažíme aby prezentácia produktov na našom webovom rozhraní zodpovedala nami predávanému tovaru. 

b) Zákaznícky účet 
Kupujúci môže objednávať tovar bez registrácie. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne

c) Objednanie tovaru 
Objednávku nám môžete zaslať prostredníctvom nášho webového rozhrania (vyplnením objednávkového formulára). Po pridaní vášho požadovaného produktu do košíka kliknete na 
A) Zobraziť košík – tu si môžete skontrolovať tovar, ktorý ste si objednali a poprípade zmeniť, pridať, odobrať tovar, množstvo atď. 
B) Platba – tu musí objednávka obsahovať všetky potrebné informácie aby sme vám mohli objednávku zaslať – meno a priezvisko, adresa dodania poprípade fakturačná adresa, telefónne číslo, email, spôsob dopravy, platby. Pred zaslaním objednávky je potrebné potvrdiť: „Prečítal/a a oboznámil/a som sa s VOP a súhlasím s nimi“ a následne stlačiť tlačidlo Zaplatiť – 1) ak platíte kartou budete presmerovaný na platobnú bránu, kde zadáte svoje platobné údaje a postupujete podľa pokynov platobnej brány 2) Zaplatiť – ak platíte prevodom bude vám zaslaná zálohová faktúra s údajmi k platbe 3) Zaplatiť – ak platíte na dobierku – žiadne platobné údaje vám zaslané nebudú
Záväznú objednávku odošlete stlačením tlačidla „Zaplatiť“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte emailom alebo telefonicky.

d) Storno alebo zmena už odoslanej objednávky 
Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po dohode s nami a to buď emailom alebo telefonicky. Ak je takto zrušená či zmenená objednávka u tovaru, u ktorého nie je možné odstúpiť od zmluvy (viac informácie v odseku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme v súvislosti so spracovaním objednávky a so zmluvou vynaložili.

e) Prijatie objednávky a uzatvorenie zmluvy 
O prijatí vašej objednávky vás budeme informovať, a informácia o doručení vašej objednávky k nám je zasielaná automaticky. Nejedná sa teda o prijatie záväznej objednávky z našej strany. Kúpna zmluva a teda záväzná objednávka sú uzavreté okamihom, keď je vám z naše strany doručený email o prijatí objednávky. Pri platbe prevodom alebo platbou prijatou cez platobnú bránu, sa objednávka považuje za záväznú po pripísaní platby na náš účet. Akonáhle nám platba bude pripísaná zašleme vám email, na emailovú adresu ktorú ste zadali pri objednaní tovaru, potvrdzujúci prijatie platby a týmto okamihom sa objednávka považuje za záväznú. Ak sa rozhodnete pre platbu na dobierku, kúpna zmluva je uzavretá a objednávka záväzná po prevzatí tovaru vami. 

3)         CENA

a) Zmena Ceny     
Pokiaľ cena, uvedená v našom e-shope už nie je aktuálna alebo sa tak stane počas objednávania tovaru, upozorníme vás na túto skutočnosť bezodkladne. Na už prijaté objednávky zmena ceny, ku ktorej došlo medzi objednaním a odoslaním objednávky, už nemá vplyv a teda nie je možné požadovať od nás úpravu ceny. Ak nastala z našej strany chyba pri uvedení ceny pri tovare, či už pred objednaním alebo v priebehu objednania tovaru, nie sme povinní a vyhradzujeme si právo vám tovar za túto celkom viditeľnú chybnú cenu nedodať a to ani v prípade, že vám bol zaslaný ďakovný automatický email o prijatí objednávky.

b) Zľavy z ceny tovaru a ich kombinácia 
Ponúkané zľavy z ceny tovaru nie je možné kombinovať. 

4)        PLATOBNÉ PODMIENKY   

a) Spôsoby platby 
Nami ponúkané možnosti úhrady kúpnej ceny za objednaný tovar sú nasledovné:
a) Platobnou kartou – cez platobnú bránu uvedenú na našom webovom rozhraní
b) Prevodom na účet – po prijatí vašej objednávky vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu s naším IBAN-om.

b) Splatnosť kúpnej ceny 
V prípade možnosti platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri platbe prevodom alebo cez platobnú bránu je cena splatná do 3 dní od prijatia objednávky. Ak nám platba v danej lehote nebude pripísaná na účet vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

c) Záloha za tovar 
Vo výnimočných prípadoch môžeme od vás požadovať zálohu za tovar. Takisto môžeme požadovať uhradenie celej kúpnej ceny pred dodaním tovaru.

d) Daňový doklad 
Pri objednaní súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, čím nám udeľujete súhlas na vystavenie a zaslanie daňového dokladu v elektronickej forme a zaslanie na email, ktorý ste zadali pri objednaní tovaru.

5)         PODMIENKY DODANIA

a) Doručovanie tovaru 
Tovar doručujeme výhradne vlastnou dopravou. Pri niektorých druhoch tovaru a vo výnimočných prípadoch si vyhradzujeme právo vám tovar zaslať externou kuriérskou spoločnosťou, o čom budete dopredu informovaní. 

b) Termíny Dodania Tovaru 
Dĺžka dodania tovaru závisí podľa dostupnosti tovaru. Nakoľko tovar rozvážame vlastnou dopravou, ktorá sa musí naplánovať, označujeme tovar nasledovne:
 -        Skladom - tovar vám bude doručený do 14 dní od uhradenia objednávky a pripísaní finančných prostriedkov na náš účet (pri tovare kde bola platba zrealizovaná prevodom alebo cez platobnú bránu).
-        Skladom (overte dostupnosť) – tovar vám bude doručený po preverení a potvrdení termínu dodania, o ktorom vás budeme informovať. 
-        Skladom (u dodávateľa) – tovar vám bude doručený do 14 dní od uhradenia objednávky a pripísaní finančných prostriedkov na náš účet (pri tovare kde bola platba zrealizovaná prevodom alebo cez platobnú bránu). Doba dodania sa však môže predĺžiť ak sa dodávateľ omešká v dodaní tovaru k nám, čo nemôžeme nijako ovplyvniť. V takomto prípade vás bude kontaktovať a upresníme termín dodania.
-        Skladom u dodávateľa (overte dostupnosť) – termín dodania tovaru je do 14 dní od uhradenia objednávky a pripísaní finančných prostriedkov na náš účet (pri tovare kde bola platba zrealizovaná prevodom alebo cez platobnú bránu). O presnom termíne dodania vás budeme informovať po overení s dodávateľom.
-        Na objednávku – jedná sa o tovar na zakázku, vyrobený výlučne pre jedného zákazníka na základe jeho špecifických požiadaviek. Termín dodania tovaru vám bude potvrdený po overení s dodávateľom.
-        Vypredané – tovar nie je skladom, ale vieme vám overiť opätovný termín naskladnenia a potvrdiť orientačný čas dodania. Ten sa však môže zmeniť v závislosti dĺžky doby naskladnenia tovaru.
-        Momentálne nedostupné – tovar sa prestal vyrábať alebo nastal výpadok niektorých dielov potrebných k výrobe konkrétneho produktu a nevieme vám potvrdiť ani overiť opätovný termín naskladnenia.
Podľa týchto obchodných podmienok sa dodaním tovaru rozumie okamih, kedy vám je tovar doručený. Ak odmietnete prevziať tovar, bezdôvodne, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie našej povinnosti dodať vám tovar, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny, nie však skôr ako prevezmete tovar.

c) Prevzatie tovaru  
Pri dodaní skontrolujte neporušenosť balenia tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte nášho vodiča alebo prepravcu ako aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažujeme to za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Máte právo si skontrolovať tovar pri dodaní a to aj tak, že tovar rozbalíte a skontrolujete jeho neporušenosť. Okamihom prevzatia tovaru a podpísaním dodacieho listu (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili, alebo ste prevzatím tovaru poverili inú osobu), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

d) Ak tovar neprevezmete 
O presnom termíne dodania vás budeme kontaktovať emailom alebo telefonicky a to 24hod pred dodaním. Ak tovar v navrhnutom termíne prevziať nemôžte ste povinní nás telefonicky alebo emailom ihneď kontaktovať a dohodnúť si náhradný termín dodania, ktorý bude vyhovovať obom stranám. Dodanie tovaru je zdarma pre všetky objednávky.  Za dodanie zdarma za považuje prvý termín dodania, ktorý vám ponúkneme. Ak nám v predstihu oznámite zmenu termínu dodania, dohodneme náhradný termín, ktorý sa stále počíta ako prvý termín dodania. Ak tak neurobíte a z dôvodov na vašej strane je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s opätovným doručovaním. V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. V prípade, že ste za tovar platili predom a to buď prevodom alebo cez platobnú bránu a tovar neprevezmete, berte na vedomie, že máme právo tovar ďalej predať.

6)         ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

a) Vaše právo odstúpiť od zmluvy 
Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ, čiže Fyzická Osoba, bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Pokiaľ ste nás požiadali o doručenie tovaru neskôr ako je naša maximálna lehota dodania a to, do 14 dní, tak sa deň, kedy vám bol tovar doručený, počíta ako termín dodania a na odstúpenie od zmluvy máte 14 dní od tohto dátumu. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a bezodkladne potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť náš Formulár na odstúpenie od zmluvy.

b) Dôsledky odstúpenia od zmluvy 
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy uzavretá. Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bol darček súčasťou zakúpeného tovaru, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom. 

c) Spôsob vrátenia tovaru 
Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu nášho sídla. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať. Tovar nám musí byť vrátený:
-        Nepoškodený
-        Neopotrebovaný
-        Neznečistený
-        v pôvodnom obale
K vrátenému tovaru priložte:
-        kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie tovaru-        písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí, v ktorom uvediete hlavne akým spôsobom požadujete peniaze vrátiť
-        Vašu kontaktnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt.
Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy, pokiaľ boli dodržané.

d) Vrátenie platby za tovar 
Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali. Peniaze vám vrátime bankovým prevodom na účet (preto nám zašlite bankové údaje vo formáte IBAN). Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

e) Vrátený tovar bol poškodený 
Pri zasielaní zavaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Ste zodpovedný za všetky straty alebo škody na prepravovanom tovare zasielanom k ​​nám. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za vracajúci sa tovar pokiaľ tento nebude prijatý späť do nášho skladu. Pokiaľ zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru. 

f) Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy 
V súlade s § 7 odstavec 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nie je možné odstúpiť mimo iného od nasledujúcich zmlúv ktorých predmetom je:
-        predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
-        predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
-        predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu   ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
-        predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovaromzákonné podmienky.

g) Naše právo odstúpiť od zmluvy
V nasledujúcich prípadoch si vyhradzujeme právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy:
-       V dobe splatnosti neuhradíte kúpnu cenu alebo neprevezmete tovar
-       Z objektívnych príčin, predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába alebo dodávateľ prestal dodávať tovar na Slovensko a nie je ho možné za pôvodných podmienok dodať
-       Plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym
Budeme vás o našom odstúpení od kúpnej zmluvy bezodkladne informovať ak nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností. Ak ste čiastočne alebo úplne uhradili kúpnu cenu, finančné prostriedky vám vrátime do piatich dní od dňa odstúpenia od zmluvy a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite alebo z ktorého vykonáte úhradu. 

h) Obmedzenie práva na odstúpenie od zmluvy
Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
-        Poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
-        Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
-        Predaj tovaru zhotoveného podľa zvláštnych alebo osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného špeciálne pre jedného spotrebiteľa;
-        Tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

 7)         KOMUNIKÁCIA A DORUČENIE TOVARU

Strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke. 

 8)         REKLAMÁCIA

Pred inštaláciou je potrebné skontrolovať si tovar. Pokiaľ zistíte, že tovar má nejaké vady alebo je poškodený poprípade chýbajú určité diely potrebné na inštaláciu v inštalácii nepokračujte a nezačínajte s inštaláciou. Čo najskôr nám pošlite email. POZOR! Reklamácie sa rieši iba cez email (nie telefonicky). Je potrebné podrobne rozpísať problém ak nemu priložiť fotodokumentáciu poprípade video. Náš tím technikov potom bude s vami problém riešiť. 
POZOR! za vadu sa nepovažuje nesprávna inštalácia. Pri prípadnej reklamácií tovaru budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Vždy je potrebné postupovať presne podľa inštalačného manuálu. Preto odporúčame aby bol tovar nainštalovaný profesionálom (odborníkom). Všetky uvedené rozmery sú maximálne aj s profilovými / koncovými lištami. Inštaláciu musia vykonávať minimálne dvaja ľudia. Pokiaľ je problém v inštalácii je potrebné kontaktovať profesionála (odborníka) resp. firmu, ktorá vám tovar nainštalovala. Keďže tovar nie je inštalovaný nami tak nenesieme zodpovednosť za zlú / nesprávnu inštaláciu.

 9)         PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Práva kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom

10)         DAĽŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

a) Oprávnenie k výkonu
Na základe zápisu v Obchodnom registri Okresného súdu sme oprávnení k predaju tovaru na. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/), ktorá vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu. 

b) Vybavovanie sťažností
Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Takisto sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu. 

c) Vaše práva pri vzniku spotrebiteľského sporu 
Ak ste spotrebiteľ a medzi nami vznikne spor zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť priamo, mate právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27; webové rozhranie: www.soi.sk,; elektronický kontakt: adr@soi.sk, ars@soi.sk; telefón: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 ) za účelom alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa doručenia našej zamietavej odpovede na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30-dňovej lehoty odo dňa, kedy nám spotrebiteľ odoslal žiadosť o nápravu, na ktorú sme neodpovedali. Subjekt alternatívneho riešenia sporu odmietne návrh na riešenie pokiaľ sa nám nepodarí vyriešiť spor komunikáciou alebo pokiaľ vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru, ktorý ste od nás zakúpili a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporu môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ďalej iste oprávnený, v prípade cezhraničného sporu, obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 

11)         VEZMITE NA VEDOMIE

Na všetky naše produkty sa vzťahuje 2 ročná záruka (pokiaľ nie je stanovené inak). Počas inštalácie postupujte podľa montážnych pokynov! Na škody spôsobené nesprávnou montážou, používaním alebo údržbou sa záruka nevzťahuje. Technické zmeny/úpravy alebo akékoľvek iné použitia produktu vedú tiež k zrušeniu záruky. Záruka sa nevzťahuje na sklo a sklenené časti tovaru. Nie je možné reklamovať akékoľvek mechanické poškodenie skla vzniknuté po odovzdaní tovaru. Uistite sa, že ste na inštaláciu svojho tovaru použili kvalifikovaného remeselníka / montéra / inštalatéra (v niektorých prípadoch je potrebné montáž vykonávať 2 osobami), ktorý postupoval podľa pribaleného inštalačného manuálu, inak záruka na tovar zaniká.Nezarezervujte si inštalatérov vopred!

Majte na pamäti, že pri udalostiach, ktoré sú mimo našu kontrolu, ako sú extrémne poveternostné podmienky, poškodený alebo stratený tovar počas prepravy, môže dôjsť k oneskoreniu dodávky. 
Nezabúdajte na to, že ak čerpáte ročnú dovolenku z práce alebo zabezpečujete služby profesionálneho montéra, nebudeme preplácať faktúry za inštalatérov, váš čas ani žiadne iné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku omeškania alebo stavu dodávky. Preto dôrazne odporúčame objednať si inštalatéra po tom, čo ste dostali svoj tovar v dobrom stave.
Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené po inštalácii produktu. 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.5.2024. Zmeny a Chyby vyhradené.

Obchodné podmienky pre právnické osoby / živnostníkov

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky, ďalej len „obchodné podmienky; upravujú práva a povinností pre zmluvy uzatvorené prostredníctvom online obchodu Miraa, umiestneného na webovom rozhraní www.kupelnedeluxe.sk medzi našou spoločnosťou ako predávajúcim:

Miraa s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 159002/BA IČO: 54394287
DIČ: 2121667867
IČ DPH: SK2121667867 
A vami ako Právnickou osobou / Živnostníkom ako kupujúcim (spoločne tiež ako „zmluvné strany“).

1)          ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.   Tieto obchodné podmienky upresňujú a vymedzujú práva a povinností predávajúceho a kupujúceho pri uzatvorení kúpnej či inej zmluvy (ďalej len „zmluva“) prostredníctvom webového rozhrania www.kupelnedeluxe.sk.
1.2.   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce ustanovenia týchto obchodných podmienok. Zmluvné strany si však môžu dojednať práva a povinností odchýlne od týchto obchodných podmienok. Odchýlne dojednanie zmluvných strán má prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia:
1)     Reklamačným poriadkom pre Právnické Osoby / Živnostníkov
2)     Zásadou ochrany osobných údajov
3)     Podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní (najmä pri uzatváraní zmluvy)
4)     Zbierkou zákonov Slovenskej republiky - Zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba „obchodný zákonník“).
1.3.   Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú iba na prípady kedy je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom. Zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom (Fyzickou Osobou) sa tieto obchodné podmienky neuplatnia ale uplatnia sa Všeobecné obchodné podmienky pre Fyzické Osoby (spotrebiteľov). V otázkach neuparených týmito obchodnými podmienkami pre Právnické Osoby a Živnostníkov sa vzťahy riadia obdobne podľa podmienok upravených vo Všeobecné obchodné podmienky pre Fyzické Osoby (spotrebiteľov). Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre Fyzické Osoby (spotrebiteľov).

 2)          OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

2.1.   Objednávku kupujúci zasiela prostredníctvom nášho webového rozhrania (vyplnením objednávkového formulára). Po pridaní požadovaného produktu do košíka kupujúci klikne na 
a)         Zobraziť košík – tu si kupujúci môže skontrolovať tovar, ktorý si objednal a poprípade zmeniť, pridať, odobrať tovar, množstvo atď. 
b)        Platba – objednávka musí obsahovať všetky potrebné informácie aby sme mohli objednávku zaslať – kontaktné údaje kupujúceho (meno a názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH – ak je kupujúci platcom DPH, fakturačná adresa, adresa dodania – ak sa líši od fakturačnej adresy, kontaktná osoba pre komunikáciu ohľadne objednávky, telefónne číslo, email, spôsob dopravy a platby). Bez platných údajov vyššie, objednávka nebude spracovaná a teda sa ani neuzatvára kúpna zmluva. 
c)         Pred zaslaním objednávky je potrebné potvrdiť: „Prečítal/a a oboznámil/a som sa s VOP a súhlasím s nimi“ a následne stlačiť tlačidlo Zaplatiť 
1) Platba kartou - kupujúci bude presmerovaný na platobnú bránu, kde zadá svoje platobné údaje a postupuje podľa pokynov platobnej brány 
2) Platba prevodom – kupujúcemu bude zaslaná zálohová faktúra s údajmi k platbe, s platnosťou 3 dni
3) Platba na dobierku – podnikateľským subjektom a živnostníkom neposkytujeme platbu na dobierku ale je potrebné objednávku uhradiť predom a to v plnej sume.
d)        Záväznú objednávku kupujúci odošle stlačením tlačidla „Zaplatiť“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. Kupujúci je povinný nás o ich zmene bezodkladne informovať emailom alebo telefonicky. 
2.2.   V prípade zrušenia objednávky kupujúcim pred tým než bude nami prijatá, máme nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti so spracovaním objednávky kupujúceho.
2.3.   Nie sme povinný prijatú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka sa nepovažuje za záväznú a môžeme ju odmietnuť. Vyhradzujeme si právo overiť si vážnosť objednávky pred jej potvrdením.
2.4.   Informácia o prijatí objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o záväznú objednávku z našej strany. Zmluva sa považuje za záväznú okamihom, keď potvrdíme kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky. Vyhradzujeme si právo skontrolovať vážnosť objednávky, ako aj dostatok objednaného tovaru na našom sklade alebo na sklade u dodávateľa.
2.5.   Kupujúci nie je oprávnenú potvrdenú a záväznú objednávku jednostranne zrušiť. Záväzná a potvrdená objednávka môže byť zrušená iba na základe dohody medzi nami a kupujúcim.
2.6.   V prípade zrušenia záväznej objednávky zo strany kupujúceho máme nárok na storno poplatok a to vo výške 50% z kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zruší objednávku po expedícií tovaru, môžeme požadovať náhradu nákladov spojených s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky. 

3)          PODMIENKY DODANIA

3.1.   Zaväzujeme sa kupujúcemu dodať tovar dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a so všetkými dokladmi.
3.2.   Na základe dohody zmluvných strán my ako predávajúci môžeme kupujúcemu zaistiť prepravu tovaru ako aj poistenie počas prepravy a kupujúci je povinný hradiť tieto podľa platného tarifu prepravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému prepravcovi. Dodaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
3.3.   Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu dodaného tovaru a prípadné vady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O škodách a vadách bude spísaný protokol. Ak o škodách a vadách spísaný protokol nebude, kupujúci stráca nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.
3.4.   Kupujúci je povinný tovar ihneď po dodaní skontrolovať, a to najmä množstvo tovaru ako aj kompletnosť tovaru. Prípadný nesúlad je povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zistené škody a vady je kupujúci povinný zdokumentovať vhodným spôsobom, a túto dokumentáciu nám zaslať spolu s oznámením o škodách a vadách.
3.5.   Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci v deň dodania neprevezme dopredu dohodnutý tovar. V prípade neprevzatia takto dopredu dohodnutého dodaného tovaru zo strany kupujúceho si vyhradzujeme právo na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov ktoré nám vzniknú z dôvodu neprevzatia takto dohodnutého tovaru.

4)          PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.   Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar a to:
1)     Spôsobmi individuálne dohodnutými
2)     Spôsobmi, ktoré sú uvedené na webovom rozhraní a bližšie rozpísané v bode 2 – 2.1.c.)
4.2.   Kúpna cena je splatná do 3 dní od potvrdenia záväznej objednávky nami a teda od uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Pripísaním príslušnej čiastky na náš účet je záväzok uhradiť kúpnu cenu kupujúcim splnený.
4.3.   Platba za tovar je možná len v mene EUR.
4.4.   Kupujúci súhlasí, a to súhlasom s týmito obchodnými podmienkami, s vystavením daňového dokladu len elektronickou formou.
4.5.   Vlastnícke právo nadobúda kupujúci uhradením tovaru, nie však skôr ako tovar prevezme.

5)          OSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.   Vyhradzujeme si právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vrátime kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený pre tento účel kupujúcim. Ak v lehote do 5 dní od nášho odstúpenia od zmluvy nám kupujúci neoznámi účet na ktorý požaduje kúpnu cenu vrátiť, tá mu bude poukázaná na účet, z ktorého nám boli finančné prostriedky na úhradu kúpnej ceny zaslané.
5.2.   Ďalej si vyhradzujeme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť ak kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny viac ako 7 dní ako aj právo na ďalší predaj tohto tovaru.
5.3.   Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť ak sme v omeškaní s dodaním tovaru a to dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania.
5.4.   Kupujúci nemá právo od zmluvy odstúpiť pri tovare, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

6)          ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.   Podmienky zodpovednosti za vady tovaru a prípadná záručná zodpovednosť sa riadia: Reklamačný poriadok pre Právnické Osoby a Živnostníkov

 7)          OBCHODNÉ TAJOMSTVO A OBCHODNÁ POLITIKA

7.1.   Pri jednaní o zmluve, jej uzatváraní a plnení môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, označené ako dôverné alebo dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa týmito obchodnými podmienkami zaväzuje tieto informácie:
1)     Neposkytnúť ich bez nášho súhlasu inej osobe
2)     Nevyužiť ich na iný účel ako plnenie zmluvného vzťahu
3)     Nevyužiť akýmkoľvek spôsobom, ktorý by nás pohol poškodiť
4)     Nevytvárať kópie dokladov
5)     Uchovávať ako dôverné.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.5.2024. Zmeny a Chyby vyhradené.

Mohlo by vás zaujímať

Retro kúpeľne, ktoré vás oslnia

Ak vás fascinuje retro dizajn a peniaze potrebujete investovať na nákup samostatne stojacej vane či iných potrebných ...

Luxusné kúpeľne pre mladých

Konečne sa Vám podarilo prerobiť si svoje bývanie a potrebujete dokončiť kúpeľnu. Poradíme pár nápadov, ako na to.

Štýlové japonské kúpeľne

Japonci ekologický národ a pri tvorbe kúpeľní myslia na životné prostredie. Jedným z nich je využitie odtečenej vody z umývadla, ktorú zrecyklujú...

LED zrkadlá v kúpeľni

LED zrkadlo sa nijako nelíši od bežného zrkadla, ktoré ste umiestnili do svojej kúpeľne, okrem toho, že prvé je vybavené LED svetlami...